Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.joannawytwory.pl
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.joannawytwory.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
Sprzedaż w Sklepie Internetowym prowadzi Joanna Żyłowska, właścicielka marki Joanna Żyłowska – Wytwory, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6793176440 REGON 381723200 (zwana dalej: „Właścicielką”)
Kontakt z Właścicielką można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: joanna.wytwory@gmail.com

§ 1 Definicje

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa – czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi Zamówienia przez Właścicielkę, za pośrednictwem Dostawcy.
Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Właścicielka w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
a) brokera usług kurierskich, firmę Allekurier Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pośrednicząca w zakupie i obsłudze usług kurierskich;
b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);
c) firmę kurierską – DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
d) firmę kurierską DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
e) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
Konto klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Właścicielkę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
Login – indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Rejestracja – czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z serwisu

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, zdjęć, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Właścicielki, korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Właścicielki.
Podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, pliki „cookies” zapisywane są przez serwer Właścicielki na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówienia

Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
wybrać Produkt, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Zamówienia i wybrać Dostawcę. Jeśli jako rodzaj Dostawcy wybrano: InPost – tzw„paczkomat” należy wpisać adekwatny numer docelowego „paczkomatu” w polu: „Komentarz do zamówienia” (lub równoznaczny)
wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności i opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 4 Koszty i terminy zamówień

Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub do „paczkomatu” wskazanego w komentarzu do zamówienia lub mailowo. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
Zamówienie jest dostarczane za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub – po wcześniejszym umówieniu się możliwe jest odebranie towaru osobiście w pracowni Właścicielki przy ul. św Krzyża 11/1
Z wyjątkiem czasowych przerw w dostawach przesyłka wysyłana jest zgodnie w ciągu 1-4 dni roboczych. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „paypal”do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
Klient jest obciążany kosztami Dostawy zgodnymi z podanymi w Sklepie Internetowym, widocznymi po wybraniu poszczególnych produktów lub ustalonymi drogą mailową z Właścicielką.
O czasowych przerwach w dostawach Właścicielka informuje na stronie internetowej lub mailowo.

§ 5 Płatności

Każdy sprzedany towar Właścicielka księguje w Ewidencji Sprzedaży Bezrachunkowej. Na życzenie – wyrażone mailowo maksymalnie do końca miesiąca w którym dokonano zakupu) wystawia imienny dowód zakupu (fakturę bez vat). Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, systemem PayPal lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 Zwroty

Z uwagi na to, że Produkty mają charakter indywidualny – wykonywane są w pojedynczych egzemplarzach oraz drukowane na zamówienie – nie podlegają one zwrotowi.

§ 7 Reklamacje

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
W przypadku gdy Zamówienie dociera do Klienta uszkodzone – Klient może zgłosić reklamację mailowo.
Właścicielka określa i przedstawia Klientowi indywidualne postępowanie reklamacyjne. Może to być wysyłka kolejnego Produktu lub zwrot kosztów na podane przez Klienta konto.
Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem miesiąca od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Wysyłka

Dostępne metody wysyłki w sklepie to:
przesyłka kurierska, przesyłka kurierska z opcją ostrożnie – obie realizowane usługami Poczty Polskiej,
przesyłka paczkomatem i odbiór osobisty (adres znajdziesz w zakładce kontakt).
Produkty: „rama czarna” i „rama złota” wysyłane są wyłącznie przesyłką kurierską z opcją ostrożnie.

§ 8 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Właścicielce dobrowolnie w ramach składanych zamówień jest Właścicielka.
Właścicielka przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Klient przekazuje swoje dane osobowe Właścicielce dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie składania zamówienia uniemożliwia jego złożenie i realizację.
Każdy kto przekaże Właścicielce swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
Właścicielka usuwa dane osobowe z prowadzonego zbioru po miesiącu, może jednak odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Właścicielki lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
Właścicielka chroni przekazane jej dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
Właścicielka przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Płatności Przelewy 24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu
W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Płatności PayPal, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPal (Europe) S.àr.l. &Cie, S.C.A., z siedzibą w Luksemburgu
Klient ma prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: joanna.wytwory@gmail.com

§ 9 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O ewentualnych zmianach Właścicielka powiadomi Klientów poprzez informację na Stronie Sklepu Internetowego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2021 r.

Shopping Cart